OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.neosport.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku spracovanú systémom obchodu.

Zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu ktorú prevádzkuje, www.neosport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a na strane druhej kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Henrieta Solčányová JS-SPORT so sídlom Šafárika 17, 92701 Šaľa  / prevádzka: Kráľovská 48, 927 01 Šaľa /

IČO: 50065211, zapísaná v Obchodnom registri  OÚ v Šali, číslo živn. registra.: 450-13232,

DIČ: 1047291421,  IČ DPH: SK1047291421,

Telefón: +421 907500652, Email: info@js-sport.sk

 

II. PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené v platnej mene SR – EURO  vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

A) Na účet

(Tatra banka, a. s., odš. z. Raiffeisen bank č.ú. 80 1612 9147/1100)

U platieb bankovým prevodom vyčkajte na zálohovú faktúru, ktorá Vám príde e-mailom. Tam nájdete všetky potrebné údaje k platbe.

B) Dobierka: + 0,50 € / kuriér/, + 0,80 € / pošta/

C) Hotovosť


III. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar sa spracováva v priebehu 1-2 dní pričom kupujúci bude informovaný o priebehu vybavovania e-mailom alebo telefonicky.

Doba  expedície tovaru sa štandardne pohybuje v rozmedzí 2-14 dní v závislosti od našich skladových zásob, resp. od skladových zásob našich dodávateľov. Uvedená doba dodania tovaru sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade bude zákazník  informovaný e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty.

 

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje správnosť a nepoškodenosť tovaru.

Kupujúcemu odporúčame pri preberaní  v mieste odberu objednanú zásielku skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený obal a ak takúto skutočnosť zistí, mal by to oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať a spísať záznam  do prepravného dokladu o rozsahu poškodení, ktorý svojim podpisom potvrdí dopravca. Len na základe spomenutého záznamu môžu byť vady akceptované. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

V prípade, že tovar sa doručí na miesto odberu v dohodnutý termín a kupujúci neprevezme svoju zásielku, a požiada o opakované dodanie nad rámec 3 pokusov o doručenie z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, budú mu účtované všetky vzniknuté škody za opakované dodanie. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonickým či iným vhodným kontaktom s predajcom.

V prípade, že kupujúci nevie osobne prebrať svoju zásielku a zabezpečí splnomocnenú osobu na prebratie zásielky, musí sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru /objednávkou/, alebo dokladom o zaplatení.

Pre doručovanie ťažšieho a rozmernejšieho tovaru si je potrebné zabezpečiť výpomoc + kuriér.

A)   Kuriérom,

Balík  - do hmotnosti  10 kg   -    3,5    eur

Balík  - do hmotnosti  20 kg   -    4,5    eur

Balík  - do hmotnosti  30 kg   -    5,4    eur

Balík  - do hmotnosti  40 kg    -   6,3    eur

Balík  - do hmotnosti  50 kg    -   7,1    eur

nad 50 kg  podľa dohovoru na telefonickom kontakte uvedené v /kontakty/


B)   Poštou, / len ako listové zásielky do 1 kg /

do 1 kg  - 2,5 € /poštovné+balné/

C)   Osobne,

výdajné miesto - Kráľovská 48, Šaľa

 

Ak  ste si zvolili prevzatie si tovaru osobne, treba sa vopred telefonicky dohodnúť na konkrétnom dni a hodine osobného odberu tovaru. V prípade, že si tovar neprevezmete do 7 dní od vytvorenia objednávky a nedáte vedieť písomne, alebo telefonicky o podržaní objednaného tovaru po uvedenú dobu, bude  Vaša objednávka stornovaná.

 

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku (telefonicky, e-mailom) bez udania dôvodu, a to však iba deň vystavenia objednávky a v prípade, že objednané produkty ešte neboli vyfakturované.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:


- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

- zmenila sa cena dodávateľa produktu

- vystavená cena produktu bola chybná

 

V. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa radia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov.  Záručná doba začína plynúť dňom predaja/ prevzatím tovaru /. Uvedený údaj je na doklade o kúpe, t.j. faktúra, pokladničný blok, dodací list... Objednaný tovar je vždy doručený s daňovým dokladom a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením výrobku, nesprávnym používaním a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

 

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, ak zákazník zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu treba čo najskôr oznámiť e-mailom ( info@neosport.sk ) alebo telefonicky na uvedené kontakty.

Pri  reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe  a reklamácia by mala obsahovať nasledovné údaje:

- meno zákazníka

- názov a typ tovaru ktorý reklamujete

- dátum nákupu, číslo faktúry

- dôvod reklamácie (popis vady, prípadne poškodenia)

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie odporúčame doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu (v prípade reklamácie batohov, vakov a odevov prosíme vrátiť aj visačku od výrobku). Ak uvedené náležitosti nebudú v poriadku, kupujúceho vyzveme písomne o doloženie chýbajúcich bodov reklamácie a ak nedoloží potrebné písomnosti, alebo komponenty z požadovaných bodov, nebude možné reklamáciu uznať a dokončiť spor do úspešného konca a zaniká právo na vrátenie peňazí.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

 

dokladu o kúpe. Reklamačný protokol :

 

Orgán dozoru:

Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001

fax č.: 037/ 7720 024

http://www.soi.sk

 

VII. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ( stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim stornovať objednávku.

Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vrátiť uhradenú platbu (za nedodaný tovar a náklady na doručenie) kupujúcemu  v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Vrátenie tovaru:

Kupujúci /Spotrebiteľ/  má v súlade so zákonom  o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.)  právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.Odporúčame dodať a odovzdať predajcovi:

* nepoškodený tovar,

* bez známok užívania alebo opotrebovania,

* pokiaľ možno v pôvodnom , nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom, vrátane záručného listu, návodu na používanie, faktúry a s vypleným FOMULÁROM , a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty).

Predávajúci po obdržaní vráteného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu zaplatenú sumu za tovar, náklady na dopravu, (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka § 561.  Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť." Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru .

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov - http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade výmeny tovaru /napr: odevy / za inú veľkosť môže zákazník max. do 7 dní od prevzatia si tovaru. Výmenu tovaru treba vopred telefonicky ohlásiť.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru, prípadne výmeny tovaru za inú veľkosť si zákazník hradí sám. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý !!! Vrátenie tovaru nám ohláste vopred telefonicky.

 

Tovar na vrátenie nám zasielajte na adresu:

Henrieta Solčányová JS-SPORT

Šafárika 17,

927 01 Šaľa

Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu: 

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Zákazník ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zákazník týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY stiahnuť tu- 

 

Za čas strávený čítaním Obchodných podmienok Vám ďakujeme. Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.